REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LATA60-TE.PL

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.lata60-te.pl

I. DEFINICJE:

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – Agata Tupczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lata 60-te Agata Tupczyńska pod adresem: ul.Rechniewskiego 4/23, 03-980 Warszawa, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 1132325544, tel. 664 985 890, email: lata60te@gmail.com

 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: www.lata60-te.pl;

 3. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

 4. Towar lub Towary – meble oraz wyposażenie zarówno nowe jak i używane stylizowane na pochodzące  lub pochodzące z XX wieku , oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;

 5. Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego;

 6. Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121.), zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu internetowego;

 8. Konto Zamawiającego – narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych Zamawiającego oraz zmianę hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.; 

 9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 221 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121.);

 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane przez Sklep internetowy i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.

 1. Informacje podane na stronie www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121.). Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiającego.    

 1. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.lata60-te.pl przez Zamawiających lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
  a. komputer PC;
  b. szerokopasmowe łącze internetowe;
  c. przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;
  d. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
  e. aktywne konto e-mail.

 1. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie lub mailowo. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Zamawiającym dokonywania zakupów w Sklepie internetowym , w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści:
  a.  przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  b. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  c. wyrażam zgodę na zawarcie Umowy sprzedaży drogą elektroniczną,
  d. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych-wiadomości od Sprzedającego.

 1. Zamawiający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.

 1. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 1. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,
  b. działalność Zamawiającego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,
  e. Zamawiający dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  f. Zamawiający, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą. a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

IV. FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

 1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:

 1. przedpłata na konto Sprzedającego, tj. płatność tradycyjnym przelewem lub przelew za pośrednictwem systemu elektronicznego PayPal lub Przelewy24;

 2. płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze Zamówienia od firmy kurierskiej lub z miejsca odbioru Zamówienia.

 1. W przypadku wyboru przedpłaty, jako formy płatności, należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta:

  Lata 60-te Agata Tupczyńska  21 1140 2004 0000 3002 7958 5995  mBank

 1. Przy płatności tradycyjnym przelewem, Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w emailu potwierdzającym Zamówienie.

 1. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.

 1. Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Koszty takiej dostawy wynoszą na terenie Polski 25-350 PLN (w zależności od gabarytów przedmiotu), wysyłka za granicę – koszt ustalany za każdym razem jednorazowo w zależności od odległości dostawy i gabarytów przedmiotu. Możliwy jest także odbiór osobisty pod adresem: ul. 11 Listopada 54 lok.3A, 03-445 Warszawa (Praga Płn) w godz. 10:00-18:00, po uprzednim ustaleniu terminu i godzin odbioru ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lata60te@gmail.com. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami dostawy Zamówienia) widoczne są także dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia oraz w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia. Podczas składania Zamówienia, Zamawiający wskazując kraj dostawy i kod pocztowy może poprzez kliknięcie w pole „Oblicz koszty dostawy” obliczyć i zaktualizować koszty dostawy Zamówienia. W przypadku wybrania odbioru osobistego, Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów dostawy. Możliwa jest także dostawa Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Zamawiającego, jednak wymaga to uprzedniego uzgodnienia ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lata60te@gmail.com

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, zgodnymi z cenami wskazanymi w ust. 5. powyżej, w przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionymi Towarami lub podania błędnego adresu w Zamówieniu. Jednakże, jeśli Zamawiający jest Konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Konsumenta lub za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.

V. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie Umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się z Regulaminem Sklepu internetowego.

 2. Dokonując Zamówienia, Zamawiający może zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. powyżej. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do zachowania tych informacji w poufności, a także do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji w przypadku ich zmiany.

 1. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:

 1. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, wybór ilości zamawianego Towaru, a następnie kliknięcie w pole „Dodaj Koszyka”,

 2. po wybraniu wszystkich zamawianych Towarów w sposób wskazany w lit. a. powyżej, zaktualizowaniu kosztów dostawy poprzez wskazanie kraju dostawy i kodu pocztowego miejsca dostawy i kliknięcie w pole „Oblicz koszty dostawy”, należy kliknąć w pole „Przejdź do zamówienia”,

 3. dokonanie wskazania adresu płatności i adresu wysyłki, o ile jest on inny niż adres płatności, i innych danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia,

 4. dokonanie wyboru metody płatności;

 5. w celu zakończenia dokonywania procesu zamawiania Towarów kliknięcie w pole „Złóż zamówienie”.

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego emaila potwierdzającego złożenie Zamówienia wraz z numerem Zamówienia, email taki Zamawiający otrzymuje niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Każdorazowo po zmianie statusu Zamówienia, Zamawiający otrzyma stosowną informację mailową (np. że Zamówienie oczekuje na realizację lub że Zamówienie zostało anulowane lub że Zamówienie zostało wysłane) na adres email wskazany podczas rejestracji Konta Zamawiającego.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego, a także, w przypadku gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie Zamówienia stosunkowo drogiego Towaru. Sprzedający może zrezygnować z procedury potwierdzania Zamówienia w przypadku realizacji kolejnych Zamówień Zamawiającego.             

 1. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin Sklepu internetowego. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.  Sklep internetowy nie określa minimalnej wartości Zamówienia.

 1. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres 6 miesięcy od daty zawarcia każdej z Umów sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

 1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę.

 1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

 1. Zamówione Towary wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, bądź po dniu złożenia Zamówienia, w przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. poniżej.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:

a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;

b. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego (w przypadku wyboru przedpłaty na konto Sprzedającego) lub przesyłka nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.

 1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów.

 1. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. Jest to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

 1. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest rachunek lub paragon fiskalny, o ile Zamawiający wyraził takie życzenie na otrzymanie rachunku i wskazał w treści Zamówienia dodatkowe informacje, w szczególności nr NIP lub PESEL w przypadku osoby fizycznej. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

 VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REKLAMACJE:

 1. Zgodnie z art. 10 ustawy niektórych dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Zamawiającemu będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru, z zastrzeżeniem ust. 2. poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w niniejszym punkcie, zarówno Sprzedający jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w szczególności także zwrotu kosztów przesyłki Towarów, o ile takie koszty zostały poniesione przez Zamawiającego. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towary powinny zostać zwrócone, zgodnie z przepisami prawa, w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia.

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w § 10 ust. 3. opisanej powyżej w ust. 1. Ustawy, tj. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1. powyżej; świadczeń dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania; umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; usług w zakresie gier hazardowych.

 1. Wobec Zamawiających, którzy nabyli Towar, będących Konsumentami, Sprzedający odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową na warunkach określonych  w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.). 

 1. Względem Zamawiających, którzy nabyli Towar, nie będących Konsumentami, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556-576 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121).

 1. Jeżeli Zamawiający nie zaznaczy inaczej, Sprzedający przyjmuje domniemanie, że jest on Konsumentem i rozpatrzy jego reklamację zgodnie z ust. 4. powyżej.

 1. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedającego lub zażądać obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy od razu po wykryciu wady, bez konieczności wskazywania w pierwszej kolejności żądania naprawy bądź wymiany rzeczy.

 2. Reklamacje pisemne należy składać oraz zwracane Towary należy odesłać na adres: Lata 60-te Agata Tupczyńska, ul.Rechniewskiego 4/23, 03-980 Warszawa. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, dokładnie opisaną wadę Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub rachunku).

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

VIII. DANE OSOBOWE:

 1. Zamawiający dokonując zamówienia w Sklepie internetowym akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedającego jego danych osobowych dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych Towarów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 1. Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.

 1. Korzystający ze Sklepu internetowego wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. 

IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy z dnia 12 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).

 1. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Warszawa, dnia 05.09.2014 r.

————————————————————————————————————————–

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LATA60-TE.PL

 

 

Wzór oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży

 

 

 

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………….

adres zamieszkania

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr paragonu lub faktury

Lata 60-te Agata Tupczyńska

ul. Rechniewskiego 4/23, 03-980 Warszawa

z dopiskiem: „www.lata60-te.pl – odstąpienie od umowy”

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Działając zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000, Nr 21, poz. 271 z późn. zm.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu ……………………… roku z Panią Anną Krasuską prowadzą działalność gospodarczą pod firmą Lata 60-te Anna Krasuska, a zrealizowanej w dniu …………………. roku, stwierdzonej rachunkiem/fakturą nr……………………………………………………… ……………

 


Jednocześnie oświadczam, że w terminie 14 dni od złożenia niniejszego oświadczenia dokonam zwrotu następujących towarów na adres Sprzedającego podany powyżej: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….(wpisać nazwę zwracanych produktów) zakupionych za kwotę ……………………… złotych.

Zwrot ceny proszę przesłać przekazem pocztowym na wyżej wskazany adres, lub na następujący rachunek bankowy……………………………………………………………………………………….……. prowadzony w …………………………………………….…(podać nazwę banku).……………………………………………………..

………………………………..

Data i podpis konsumenta